Följ

Kundregister

Nya funktioner i din kassa!

Ditt kundregister visar listan på kunder du har valt att spara. Du kan använda dessa för att fakturera stamkunder eller ladda ned ditt kundregister i .csv format för import i e-mailhanterare för massutskick av e-mail till dem. Se först till att du är inloggad på din profil i Backoffice.

Öppna menyn Kunder -> Kundregister.

chrome_2017-06-08_14-06-21.png

chrome_2017-06-08_14-07-31.pngSkärmen ovan visas. Klicka på Skapa kund för att skapa en ny kund i registret, alternativt Tabell-läge för att mata in flera kunder samtidigt.

Fyll i uppgifterna för kunden ni vill skapa.
Avsluta med Spara.

När du sedan tar betalt i kassan så kan du Koppla kund till köp eller koppla kunden till fakturaunderlaget.

Powered by Zendesk